ARCOS

abituriëntenregister

Algemene voorwaarden

 1. Doelstelling ARCOS

ARCOS is een opleidingenregistratiesysteem/abituriënten register voor professionals die opleidingen gevolgd hebben en voldoen aan de normen die gesteld worden aan de opleidingen. Registratie wordt verkregen en behouden door het verkrijgen van bepaalde kwalificaties en training. Ingeschrevenen dienen zich te houden aan vigerende wet- en regelgeving. Onafhankelijke verificatie van registratie gegevens wordt verzorgd voor bij de SNRO aangesloten en geaccrediteerde opleidingen.

 1. Definities.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.1 “Ingeschrevene”: de partij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die op grond van inschrijving in ARCOS is geregistreerd.

 1.2 “ARCOS”: onderdeel van de SNRO die als Partij, instantie en organisatie de dienst ARCOS onder private label aanbiedt aan zijn klanten.

1.3 “ARCOS”: de partij die via haar dienst bepaalde gegevens van de ingeschrevene registreert en op juistheid controleert bij het opleidingsinstituut waar de opleiding gevolgd en afgesloten is.

 1. Bij registratie in ARCOS gaat ingeschrevene akkoord met de volgende bepalingen:
 2. Betaling van de kosten voor registratie.
 3. Na betaling: invulling van het volledige digitale formulier via https://www.arcos-register.nl
 4. Na betaling en invulling is ingeschrevene voor 1 jaar geregistreerd in ARCOS.
 5. Vier weken voor het aflopen van de registratie krijgt ingeschrevene automatisch een betalingsverzoek voor het nieuwe jaar. Niet betalen betekent automatisch uitschrijving uit het ARCOS register na afloop van de registratie periode.
 6. Het gebruik van ARCOS is gebonden aan de boven doelstelling ervan en ARCOS mag niet gebruikt worden voor andere doelstellingen.
 7. De ingeschrevene verplicht zich wijziging(en), in de door hem opgegeven gegevens, in ARCOS aan te vullen.
 8. De ingeschrevene verplicht zich te handelen conform en in lijn met de voorwaarden van ARCOS.
 9. ARCOS kan besluiten een inschrijving te beëindigen of te schorsen, indien de ingeschrevene naar de mening van ARCOS het belang van ARCOS schaadt of dreigt te schaden, of indien zich ten aanzien van de geregistreerde omstandigheden voordoen waardoor het belang van ARCOS kan worden geschaad.
 10. ARCOS gaat zorgvuldig met de gegevens van ingeschrevene om, rekening houdend met de bestaande wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De ingeschrevene bepaalt of registratiegegevens beschikbaar worden gesteld aan verzekeraars en of koppeling mag plaatsvinden met opleidingsinstituten en beroepsverenigingen.
 11. ARCOS heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig en naar eigen inzicht aan te passen en te wijzigen.

ARCOS, Morgenstond 15, 6661 PZ ELST (Gld.). Voor meer informatie kunt u mailen naar register@arcos-register.nl of tel. 0481-202013. https://www.arcos-register.nl